สมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยี จับมือร่วมกันพัฒนามาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทางด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และอีก 11 บริษัทด้านเทคโนโลยีและ Certification Body ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานแนวทางในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาแนวทางที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรฐาน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

โดยบริษัทที่เข้าร่วมการลงนามมีดังต่อไปนี้

บริษัท กสิกรแล็บส์ จำกัด
บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
บริษัท ไอแอพ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด
บริษัท เอไอไนน์ จำกัด
บริษัท ไวท์ไซท์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท โพรเมซส์ จำกัด
บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด

ปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงทำให้กลุ่มสมาคมและบริษัทดังกล่าวที่เข้าร่วมลงนามเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานในการผลิตเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้มาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตามแนวจริยธรรมของการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

Greetings, health enthusiasts! As we step into the promising landscape of 2024, the healthcare sector is undergoing a transformative evolution, thanks to cutting-edge technologies. From AI-powered diagnostics to regulatory controls and patient-doctor communication, this year holds the promise of groundbreaking innovations
AI often seems like a buzzword tied to machine learning and deep learning. Let's breaking down those terms!
ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา