Inspectra CXR ผ่านการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบ Inspectra CXR โครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย พบว่า เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ WHO TTP ระบบ Inspectra CXR ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ Inspectra CXR ในโครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย โดยรายงานผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทดสอบใช้กับภาพถ่ายรังสีทรวงอกกรณีดังนี้

คัดกรอง (screening) วัณโรคปอด
อ่านผลซ้ำ (Double reading) ให้กับรังสีแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการวินิจฉัย
เพิ่มความแม่นยำในการค้นหาพยาธิสภาพให้กับรังสีแพทย์
ประเมิณความยาก-ง่าย ในการแปลผล
จัดลำดับความเร่งด่วน (triage) ให้กับรังสีแพทย์
ในการทดสอบนี้ได้ใช้ภาพถ่ายจำนวน 300 ภาพ ที่ถูกสุ่มจากภาพถ่ายทั้งหมด 1,500 ภาพ โดยภาพที่นำมาใช้ทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม, และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทุกภาพจะถูกอ่านโดยรังสีแพทย์ B-Reader จํานวน 3 ท่าน

โดยเมื่อนำผลการทดสอบที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ของ The Target Product Profiles (TPPs) for a rapid non-sputum-based biomarker test for tuberculosis detection ของ World Health Organization พบว่าระบบ Inspectra CXR V.3 ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

อ่านผลการทดสอบฉบับเต็ม: https://www.rcrt.or.th/ai_test_report

 

ผลการทดสอบและมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

นอกจากผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยระบบ Inspectra CXR ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. ISO 13485:2016 โดย TÜV SÜD
  2. Thai FDA โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  3. ได้รับการรับรองจากโครงการ AI4HLTH ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง TB Partnership และ FIND ในการรวบรวมและให้รับการรับรอง AI Solutions ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการคัดกรองวัณโรคบนภาพเอกซเรย์ทรวงอกได้ >> https://www.ai4hlth.org/product-profiles/Perceptra-Company-Limited
  4. IEC 62304:2006 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  5. IEC 60601-1:2005 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

  

ทำความรู้จักระบบ Inspectra CXR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

Greetings, health enthusiasts! As we step into the promising landscape of 2024, the healthcare sector is undergoing a transformative evolution, thanks to cutting-edge technologies. From AI-powered diagnostics to regulatory controls and patient-doctor communication, this year holds the promise of groundbreaking innovations
AI often seems like a buzzword tied to machine learning and deep learning. Let's breaking down those terms!
ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา