Inspectra CXR ผ่านการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบ Inspectra CXR โครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย พบว่า เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ WHO TTP ระบบ Inspectra CXR ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

เพอเซ็ปทรายื่นทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ Inspectra CXR ในโครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองวัณโรคปอดในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของกลุ่มประชากรไทย โดยรายงานผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ทดสอบใช้กับภาพถ่ายรังสีทรวงอกกรณีดังนี้

คัดกรอง (screening) วัณโรคปอด
อ่านผลซ้ำ (Double reading) ให้กับรังสีแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการวินิจฉัย
เพิ่มความแม่นยำในการค้นหาพยาธิสภาพให้กับรังสีแพทย์
ประเมิณความยาก-ง่าย ในการแปลผล
จัดลำดับความเร่งด่วน (triage) ให้กับรังสีแพทย์
ในการทดสอบนี้ได้ใช้ภาพถ่ายจำนวน 300 ภาพ ที่ถูกสุ่มจากภาพถ่ายทั้งหมด 1,500 ภาพ โดยภาพที่นำมาใช้ทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลสุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม, และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทุกภาพจะถูกอ่านโดยรังสีแพทย์ B-Reader จํานวน 3 ท่าน

โดยเมื่อนำผลการทดสอบที่ได้ มาเทียบกับเกณฑ์ของ The Target Product Profiles (TPPs) for a rapid non-sputum-based biomarker test for tuberculosis detection ของ World Health Organization พบว่าระบบ Inspectra CXR V.3 ผ่านเกณฑ์ Triage test ทั้งใน Minimal Requirements และ Optimal Requirements และผ่านเกณฑ์ Smear-replacement test และ Non-sputum based biomarker test สําหรับเกณฑ์ Minimal Requirements

อ่านผลการทดสอบฉบับเต็ม: https://www.rcrt.or.th/ai_test_report

 

ผลการทดสอบและมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

นอกจากผลการทดสอบจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยระบบ Inspectra CXR ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. ISO 13485:2016 โดย TÜV SÜD
  2. Thai FDA โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  3. ได้รับการรับรองจากโครงการ AI4HLTH ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง TB Partnership และ FIND ในการรวบรวมและให้รับการรับรอง AI Solutions ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการคัดกรองวัณโรคบนภาพเอกซเรย์ทรวงอกได้ >> https://www.ai4hlth.org/product-profiles/Perceptra-Company-Limited
  4. IEC 62304:2006 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  5. IEC 60601-1:2005 โดย National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

  

ทำความรู้จักระบบ Inspectra CXR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Resources

Radiologists are at the forefront of the medical AI revolution, and for good reason. This blog dives into the key takeaways from a seminar led by Dr. Kewalin Rangsinaporn, MD, Radiologist and Director of Health Design Center at Bangkok Hospital Headquarters
งานประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานกว่า 600 ท่าน ทั้งคณะปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงพยาบาลเพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรคและการบริการทางการแพทย์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดในการปฏิวัติระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
What Makes Good AI in Medical Imaging? At Perceptra, we believe an effective AI solution goes beyond just the algorithm. Here's our perspective on the characteristics of good AI in medical imaging.