Resources

ระบบ Inspectra CXR ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนคู่คิดของรังสีแพทย์ พัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยหมวดการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา